KOBİ’lere Yararlı BilgilerPiyasa Gözetimi ve Denetimi

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

PGD KONUSUNDA GENEL BİLGİ

Ürün Güvenliği Nedir?

Piyasaya arz edilecek her ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlaması gerekmektedir.

Güvenli ürün, normal kullanım koşullarında tüketiciler için risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve yukarıda bahsedilen temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürünü ifade eder.

 

Üretici Kimdir ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden ve ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalatçı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişi üreticidir.

Üreticiler piyasaya sadece teknik düzenlemesine uygun ve güvenli olan ürünleri arz etmek zorundadır.

 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Nedir?

Piyasa gözetimi ve denetimi (PGD), ürünlere dair teknik mevzuatı hazırlamaya ve yürütmeye yetkili bulunan kamu kuruluşlarının, ürünün piyasaya arzı veya dağıtım aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetlemesi veya denetlettirmesi faaliyetleridir.

Kamu kuruluşları etiket, işaret, ambalaj ve belge kontrolü ile gerektiğinde teste başvurmak suretiyle piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirmektedir.

 

PGD Neden Önemlidir?

Piyasadaki ürünlerin mevzuata uygun ve güvenli olup olmadığına yönelik denetimler ve bu denetimler neticesinde alınan önlemler ekonominin iki büyük aktörü olan üretici ve tüketici kesimini doğrudan etkilemektedir. Tüketiciler için sağlık ve güvenliklerine olumsuz etki edecek ürünlerin piyasada yer almaması önem arz ederken, üreticiler de haksız rekabetin önlenmesini ve ürünlerinin piyasadaki imajını göz önünde bulundurmaktadırlar.

 

ÜLKEMİZDE PGD

Ülkemizde halihazırda on farklı kamu kuruluşu tarafından PGD gerçekleştirilmekte olup, PGD kuruluşları arasında koordinasyon  Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. 

Ticaret Bakanlığı bu görevini sekreteryası ve başkanlığını yürüttüğü ‘Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu’ ile Ekonomi Bakanının koordinatörlüğünde toplanan ve kamu kuruluşlarının en üst düzeyde temsil edildiği ‘Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu’ aracılığıyla yürütmektedir. Her iki Kurul da PGD konusunda yaşanan ortak sorunlara çözüm önerileri getirmek ve PGD kuruluşlarının uygulamalarını yeknesaklaştırmak bakımından önemli bir iletişim ve işbirliği platformudur.

Ekonomi Bakanlığı'nın PGD ile ilgili diğer görevleri;  ulusal PGD programlarını, PGD yıllık raporlarını ve ulusal PGD strateji belgesini hazırlamak ve takibini yürütmek, AB’de PGD alanında yaşanan gelişmeleri ve uygulamaları takip etmek ve PGD alanında ihtiyaç duyulan çerçeve mevzuat çalışmalarını gerçekleştirmek şeklinde özetlenebilir.

 

TOBB VE PGD

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ‘Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu’ ile ‘Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu’ toplantılarına düzenli olarak davet edilmektedir. Bu vasıtayla Birliğe sektörün PGD alanında yaşadığı sıkıntıları ve sektörün toplantı gündeminde yer alan konulara ilişkin görüş ve önerilerini bu platformlarda dile getirilmesi imkânı sunulmaktadır.

 

PGD Kuruluşları ve Sorumlu Oldukları Ürün Grupları

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ KURULUŞU

ÜRÜN GRUPLARI

Koordinatör Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

ATEX ürünleri, asansörler, aerosol kaplar, basınçlı ekipmanlar, gaz yakan cihazlar, makineler, motorlu araçlar, sivil kullanım amaçlı patlayıcılar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar, kazanlar, ölçü aletleri, hazır ambalajlı mamuller, pil ve akümülatörler

Ticaret Bakanlığı

Deterjanlar, oyuncaklar, kimyasal ürünler (dövme mürekkebi, temizleme ve yıkama ürünleri), çocuk bakım ürünleri, düzenlenmemiş alanda yer alan hazır giyim tekstil ve ayakkabı, dekoratif malzemeler, mobilyalar, el aletleri, aygıtlar, hobi ve spor ekipmanları, mutfak/pişirme gereçleri, çakmaklar, kırtasiye ürünleri, çocuk ekipmanları, gıda görünümlü ürünler.

Sağlık Bakanlığı

Kozmetikler, tıbbi cihazlar

Tarım ve Orman Bakanlığı

 

Gıda maddeleri, gıdalarla temas eden madde ve malzemeler, yem, gübreler, bitki koruma ürünleri, veterinerlikte kullanılan tıbbi ürünler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

 

Yapı malzemeleri, katı yakıtlar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

 

Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 

 

Kişisel koruyucu donanımlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

Gezi tekneleri, gemi teçhizatı

 

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

 

Tütün mamulleri ve etil alkol

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

 

Akaryakıtlar

 

 

Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Yasal ve İdari Altyapı

Avrupa Birliği’nde “765/2008/AT sayılı Ürünlerin Pazarlanmasıyla İlgili Akreditasyon ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Gereklerini Belirleyen Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Regülasyonu” ve “2001/95/AT sayılı Genel Ürün Güvenliği Direktifi” ile temel prensipleri belirlenen PGD, ülkemizde;

·         “4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”,

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4703.pdf

·         Bu kanuna istinaden 17.1.2002 Tarih ve 24643 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 11.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130627-3.htm

 

·         İlgili kamu kuruluşları tarafından yürürlüğe konulan ürün spesifik mevzuat (Örneğin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan Gemi Teçhizatı Yönetmeliği)

·         İlgili kamu kuruluşları tarafından yürürlüğe konulan idari düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir.

 

PGD Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanması

Ticaret Bakanlığı tarafından, 2005 yılından bu yana, yetkili PGD kuruluşlarından alınan bilgiler doğrultusunda, ülkemiz PGD faaliyetlerinin etkinliği ve yeterliliğini inceleyen yıllık raporlar hazırlanmakta ve Bakanlığın internet sitesi vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Bu raporlarda, ülkemizin PGD alanında geldiği noktanın sayısal verilerden hareketle izlenebilmesini mümkün kılabilmek için yetkili kuruluşların PGD’ye ayırdığı kaynak ve insan gücü, laboratuvar altyapıları, ürün grupları itibariyle gerçekleştirilen denetim sayısı ve bu denetimlerin sonuçları ile denetimlerin hareket noktalarına ilişkin rakamsal bilgilere yer verilmektedir. Bu veriler ışığında ülkemiz PGD faaliyetlerine dair sorunlar ve çözüm önerilerine de Raporda yer verilmektedir.

 

Yıllık PGD Raporlarına  linkten ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 74 ziyaretçi çevrimiçi