HaberlerKOBİ HaberlerTeknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

alt

"Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 19 Ocak 2015 tarihinde 29241 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 

 

 

 

Başlıca Değişiklikler Aşağıda Belirtilmiştir ;

Yönetmeliğin;  

6. Maddesinin 5. fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"belirleyen ilgili kurum tarafından verilen onaylı gözlemsel jeolojik etüt raporu veya ilgili kurumca onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu da eklenir

8. Maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 “(3) Başvurusu yapılan Bölge alanının; organize sanayi bölgesi içerisinde yer alması durumunda organize sanayi bölgesi yönetim kurulunun, endüstri bölgesi içerisinde yer alması durumunda Bakanlığımız Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün, 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylı üniversite alanı içerisinde yer alması durumunda üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü istenilir. Başvurusu yapılan Bölge alanının; organize sanayi bölgesi ve/veya endüstri bölgesi ya da 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylı üniversite alanı içerisinde yer alması durumunda 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan kısıtlılık görüşleri istenilmez.”

 

15. Maddesinin (ı) bendi ile (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(ı) bendi:  Kanunun amacıyla örtüşen şekilde faaliyet gösteren ve Bölge içerisinde yer almak isteyen diğer kurum ve kuruluş 

(i) bendi:  Bölgede Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri her bir Ar-Ge projesinin, yönetici şirketin belirleyeceği, konusunda uzman en az iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise öğretim elemanı veya sektör uzmanı olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeli Proje Değerlendirme Komisyonuna; proje süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin uygunluğu, ticarileşme potansiyeli, ithal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek/ileri teknolojik ürünleri geliştirebilecek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilecek, ürün kalitesini veya standardını yükseltebilecek, verimliliği artırabilecek, üretim maliyetlerini düşürebilecek, teknolojik bilgi üretilebilecek, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirebilecek bir Ar-Ge projesi olup olmadığı bakımından inceletilmesi, inceleme sonucunun belgelendirilmesi, belgelerin arşivlenmesi, başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge destek programları kapsamında desteklenen projelerin ise Bölge işletme yönergesinde aksi yönde bir uygulama öngörülmedikçe yeniden incelemeye ve onaya tabi tutulmaması, başka bir Bölgede iken Ar-Ge faaliyeti yapan ve nakil talebinde bulunan girişimci firmanın Ar-Ge projesi ile ilgili bilgi ve belgelerinin temin edilmesi ve Ar-Ge projesi ve süreci yönünden bu bent kapsamında yeniden incelenmesi, incelemesi tamamlanan ve Ar-Ge projesi uygun görülen Bölgede yer almak isteyen girişimcilere, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda bu bent kapsamında Bölgede yer tahsisinin yapılması, Bölgede kendilerine daha önce yer tahsis edilmiş olan girişimcilerin Bölgede yeni başlatacakları her bir Ar-Ge projesinin bu bent kapsamında değerlendirilmesi, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda girişimcilere yer tahsisinin yenilenmesi, proje süresinin uzatılması işlemlerinin de bu bent kapsamında yapılması, kira sözleşmelerinin Bakanlıkça belirlenecek kira bedelini geçmeyecek şekilde para birimi Türk Lirası olacak şekilde Ar-Ge projeleri süresi ve girişimcilerin bu Yönetmelik kapsamında Bölgeden ihracının söz konusu olabileceği hususu dikkate alınarak düzenlenmesi,”

24. Maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bölge yönetici şirketinin talebi halinde

30. Maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"gerçek kişilere ait araziler"

25. Maddesindeki ikinci, üçüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2)"bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesini oluşturur"

(2)"Başvuru sahibi…. "diye başlayan cümle çıkarılmıştır.

(3)"olmadığına ve Bölge içerisinde yatırımının uygunluğuna yönelik gerekli inceleme ve değerlendirme yapılır.”

(7) yönetici şirket tarafından

(7) teknolojik ürün yatırımının yapılacağı binanın da gösterildiği Bölge alanının tümünü kapsayan vaziyet planı ile aynı binaya ilişkin uygulama projeleri yönetici şirket tarafından yatırım izni için Bakanlığa gönderilir.

(7) İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak gerekli üretim izin belgeleri Bölge yönetici şirketi aracılığı ile Genel Müdürlüğe iletilir.”

Ayrıntılar İçin Tıklayınız.

www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150119.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150119.htm

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 51 ziyaretçi çevrimiçi