HaberlerKOBİ HaberlerGirdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ve Eylem Planı

Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ve Eylem Planı

alt

25 Aralık 2012- Ekonomi Bakanlığı’nca 2010 yılında başlatılan Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ve Eylem Planı (2013-2015) hazırlık çalışması tamamlanmış, Yüksek Planlama Kurulu’nun 21/12/2012 tarihli ve 2012/32 Sayılı Kararı ile kabul edilmiş ve 25 Aralık 2012 tarihli ve 28508 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

GİTES ve Eylem Planı, yatırıma ve işe başlanılması süreçleri içinde gerek genel ve gerekse sektöre özel olmak üzere; Bakanlar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulları, Mahalli İdareler ve benzeri makamlardan alınan her türlü izin, ruhsat, lisans, rapor , sertifika ve benzeri belgelerin alınmasında yaşanan sorunların çözümlenmesi, sürelerin basitleştirilmesi, mükerrer izin ve belgelerin kaldırılması, süreç maliyetlerinin azaltılması, bunlarla ilgili vergi, resim harç ve benzeri giderlerin azaltılarak “Girdi tedariğini güvence altına almış, ara malı üretiminde yetkinliğini arttırmış bir ekonomi” vizyonu benimsenmiştir. Bu vizyon çerçevesinde 2013–2015 yıllarını kapsayan GİTES’in genel amacı; sanayinin ihtiyaç duyduğu ve yeni ürün üretimi ile teknolojik gelişmenin gerektireceği girdilerin tedarikinde süreklilik ve güvenliğin sağlanması, etkinliğin ve verimliliğin artırılması, ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının temini, daha fazla katma değerin Türkiye’de bırakılması ve ara malı ithalat bağımlılığının azaltılmasıdır.

2010 yılından bu yana sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, 6 sektörde, 100’ün üzerinde firma ile detaylı görüşmeler yapılmıştır. Ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine, ilgili sektörlerde tüm tarafların katıldığı bir dizi çalıştay ve toplantı düzenlenmiştir. Sektörel çalışmalarda, sektör dernekleri başta olmak üzere, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının bilgi ve deneyimlerinden önemli ölçüde faydalanılmış ve kamu/özel tüm paydaşların sürece etkin katılımı sağlanmıştır.

GİTES ve Eylem Planlarına ilişkin çalışmalar; diğer kurum ve kuruluşlar ile etkileşimli olarak ve diğer ulusal strateji çalışmaları ile bütünlük ve eşgüdüm içerisinde yürütülmüştür. Bunun sonucunda, henüz Eylem Planlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam ederken yol alınabilmesi mümkün olmuştur. Bunun en önemli örneği, Eylem Planı taslak aşamasında iken; ara malı ithalat bağımlılığını azaltacak ve teknoloji transferi sağlayacak, ekonominin ihtiyacı olan yatırımların yapılmasını hedefleyen “Stratejik Yatırımlar” tanımının yeni teşvik mevzuatına yansıtılmasıdır.

Yatırım-üretim-istihdam-ihracatı etkileyen politikaların birbirini destekleyecek şekilde etkileşimli olarak kullanılması ve imalat sanayii üretim potansiyelinin ihracat odaklı değerlendirilmesi ihtiyacından hareketle oluşturulan GİTES ve Eylem Planı dinamik bir strateji belgesi olarak resmiyet kazanmış bulunmaktadır.

GİTES Eylem Planı, toplam 37 hedef ve bu hedeflere dönük 91 eylem içermektedir. Eylemlerin tamamı ara malı ithalat bağımlılığını azaltmaya ve ihracatta sürdürülebilir rekabet gücünü sağlamaya dönük somut sonuç yaratıcı nitelik taşımaktadır.

2013 yılında, Strateji Belgesinde yer verilen eylemlerin hayata geçirilmesi çalışmaları üzerinde yoğunlaşılacaktır.

Girdi Tedarik Statejisi (GİTES) ve Eylem Planı’na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 227 ziyaretçi çevrimiçi