HaberlerKOBİ Haberlerİyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

10.11.2011 - , Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Programı yönetmeliğinde 21.10.2011 tarih ve 28091 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik kararı ile değişiklik yapılmıştır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Programı yönetmeliğinde 21.10.2011 tarih ve 28091 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik kararı ile değişiklik yapılmıştır. Değişiklik yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d), (f) ve (h) bentlerine” ibaresi “3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Komite; Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden bir genel müdür yardımcısı, ilgili daire başkanının da olduğu üç üye, Hayvancılık Genel Müdürlüğünden bir üye, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünden bir üye, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden bir üye, Bakanlık Hukuk Müşavirliğinden bir hukuk müşaviri ve Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından bir müfettiş olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşturulur. İyi Tarım Uygulamaları Komitesine, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden genel müdür yardımcısı veya ilgili daire başkanı başkanlık eder.”

“(3) Raportörlük, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ilgili daire başkanlığı tarafından yürütülür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Komite sekretaryası, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ilgili daire başkanlığı tarafından yürütülür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde geçen “en az iki yıllık” ibaresi “en az bir yıllık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek–1 ve Ek–2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek–3, Ek–5 ve Ek-6’sının başlığında yer alan “T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA (Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)” ibareleri “T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan taahhütnamenin ilk cümlesinde yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 71 ziyaretçi çevrimiçi