Maden Arama ve İşletme Esasları

altEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca maden kaynaklarının aranması, işletilmesi, geliştirilmesi, üretilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere verilecek haklara ilişkin esaslar belirlendi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "Maden Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yer kabuğunda ve su kaynaklarında bulunan, ekonomik ve ticari değeri olan petrol, doğalgaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü madde maden sayılacak.Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine, gerçek veya tüzel tek kişi adına verilecek.Madenler üzerinde tesis olunan ilk müracaat, arama ruhsatı, buluculuk hakkı ve işletme ruhsatı haklarının hiç birisi hisselere bölünemeyecek ve her biri bir bütün halinde muameleye tabi tutulacak.
 

Paylaş