Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı.

altGümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı. Değişiklikte birçok konu ele alındı.

 

 

 

 

Bu yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğindeki “Süre sınırları”, “ Gelen Deniz Taşıtları”, “ Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya”, “Ticaret politikası önlemleri” başlıklı maddelerinde değişiklikler yapılmış olup ayrıca aynı yönetmeliğin dördüncü kitabının üçüncü kısmında “transit rejimi” başlıklı kısmında TIR Karnesi kapsamında transit işlemleri, ATA Karnesi kapsamında transit işlemleri, transit rejimindeki teminat vb. hususlarda değişiklikler yapılmış olup, transit idaresinde ayniyet önlemleri, serbest dolaşımda olmayan eşyada beyana aykırılık vb. hususları içeren maddeler ile denizyolu ile transite ilişkin özel hükümler, havayolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usul, TIR Karnesi ile taşıma, ATA karnesi ile taşıma vb. hususların içerdiği maddelerin yürürlükten kaldırılması, ayrıca aynı yönetmeliğin “Toplu ve götürü teminat”, “Geçici depolama yeri işleticilerinde aranacak şartlar”, “izin”, “Geçici depolama yeri işletmelerinin gümrüğe karşı sorumlulukları”, “Geçici depolama yeri kayıtları”, “Yatırım izni”, “izin”, “ Başvuru için aranacak belgeler”, “Sahibinin isteği üzerine antreponun devri veya kapatılması”, “Antrepolarda yapılacak değişiklikler”, “Antrepoya eşya girişinin durdurulması ve iznin geri alınması”, “Antrepolarda aranacak şart ve nitelikler” başlıklı maddelerinde değişiklik yapılması “Antrepo ve geçici depolama yeri açma ve işletme izin belgeleri ve harçların tahsili” başlıklı 535. Maddesinin yürürlükten kaldırılması, “Antrepo stok kayıtları” “Akaryakıt antrepoları ve buralara konulacak eşya”, “Dökme gelen sıvılar”, “Her geçici depolama yeri ve antrepo için ayrı bir klasör açılması” başlıklı maddelerinde ve söz konusu yönetmeliğin eklerinde değişiklikler yapılması ve söz konusu yönetmeliğe “Mevcut antrepoların durumu” ve “Demiryolu ile yapılan taşımalarda teminat uygulaması” başlıklı geçici maddelerin eklenmesi düzenlenmektedir.

İlgiili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

 

Paylaş